Nieuws

 • Nieuwe groepsles: Jump Fitness bij Fit and Fun Sports

  Maak kennis met de nieuwe groepsles van Fit and Fun Sports: Jump Fitness W...

  Lees meer
 • 24/7 Fitness bij Fit and Fun Sports

  Bij Fit and Fun Sports in Lommel is 24/7 7 dagen per week geopend! Je kunt bi...

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leefstijlcoach/gewichtsconsulente, Monique Veneman handelende als zelfstandig gevestigd leefstijlcoach/gewichtsconsulente. 

Cliënt, diegene aan wie door de leefstijlcoach/gewichtsconsulente advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s). (Verder aangeduid als hij).

Praktijkadres, de locatie waarop de praktijk van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente wordt uitgeoefend is Balendijk 70 a 3920 Lommel. 

Arts, de huisarts of specialist door wie de cliënt is doorverwezen naar de leefstijlcoach/gewichtsconsulente.

Artikel 2. Algemeen

De leefstijlcoach/gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, of bij de cliënt op locatie, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis

De leefstijlcoach/gewichtsconsulente kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de leefstijlcoach/gewichtsconsulente de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coaching traject volgt.

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de leefstijlcoach/gewichtsconsulente hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de leefstijlcoach/gewichtsconsulente doorgeeft, is de leefstijlcoach/gewichtsconsulente gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande gewone werkdag. Over een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de leefstijlcoach/gewichtsconsulente de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen als en voor zover die berekend zouden moeten worden. De leefstijlcoach/gewichtsconsulente is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren als en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de leefstijlcoach/gewichtsconsulente zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

De leefstijlcoach/gewichtsconsulente behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of

naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de leefstijlcoach/gewichtsconsulente verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling door de cliënt aan de leefstijlcoach/gewichtsconsulente per bankoverschrijving te geschieden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde dan wel de overeengekomen diensten. Maatwerkpakketten, samengesteld door de leefstijlcoach/gewichtsconsulente, dienen vooraf betaald te worden. Er geldt een betalingstermijn van 15 dagen. Als de cliënt niet op tijd betaald is leefstijlcoach/gewichtsconsulente gerechtigd aanmaningskosten en administratiekosten in rekening te brengen, en ook de wettelijk rente.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De leefstijlcoach/gewichtsconsulente heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten als zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De leefstijlcoach/gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de leefstijlcoach/gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de leefstijlcoach/gewichtsconsulente verzekerd is. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coaching traject volgt bij de leefstijlcoach/gewichtsconsulente.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Belgisch recht is van toepassing.

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de leefstijlcoach/gewichtsconsulente hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de leefstijlcoach/gewichtsconsulente doorgeeft, is de leefstijlcoach/gewichtsconsulente gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande gewone werkdag. Over een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de leefstijlcoach/gewichtsconsulente de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen als en voor zover die berekend zouden moeten worden. De leefstijlcoach/gewichtsconsulente is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren als en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de leefstijlcoach/gewichtsconsulente zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

De leefstijlcoach/gewichtsconsulente behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of

naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de leefstijlcoach/gewichtsconsulente verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling door de cliënt aan de leefstijlcoach/gewichtsconsulente per bankoverschrijving te geschieden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde dan wel de overeengekomen diensten. Maatwerkpakketten, samengesteld door de leefstijlcoach/gewichtsconsulente, dienen vooraf betaald te worden. Er geldt een betalingstermijn van 15 dagen. Als de cliënt niet op tijd betaald is leefstijlcoach/gewichtsconsulente gerechtigd aanmaningskosten en administratiekosten in rekening te brengen, en ook de wettelijk rente.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De leefstijlcoach/gewichtsconsulente heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten als zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De leefstijlcoach/gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de leefstijlcoach/gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de leefstijlcoach/gewichtsconsulente verzekerd is. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coaching traject volgt bij de leefstijlcoach/gewichtsconsulente.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Belgisch recht is van toepassing.

Nieuws

 • Nieuwe groepsles: Jump Fitness bij Fit and Fun Sports

  Maak kennis met de nieuwe groepsles van Fit and Fun Sports: Jump Fitness W...

  Lees meer
 • 24/7 Fitness bij Fit and Fun Sports

  Bij Fit and Fun Sports in Lommel is 24/7 7 dagen per week geopend! Je kunt bi...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Fit and Fun Sports
Balendijk 70A
3920 Lommel

32(0)11 57 55 19